1. Domov
 2. Spletno gostovanje
 3. SSL certifikati
 4. Kaj je CSR in kako zgenerirati CSR?

Kaj je CSR in kako zgenerirati CSR?

POMEMBNO

RSA key s katerim generirate CSR mora biti najmanj 2048-bitni in ne sme vsebovati gesla (passkey).

Kaj je CSR?

CSR (Certificate Signing Request) je blok kodiranega besedila, ki se posreduje izdajatelju SSL certifikata, kadar zaprosite za izdajo SSL certifikata. To kodo vi ali skrbnik strežnika morate ustvariti na strežniku.

CSR se zgenerira na podlagi zasebnega ključa ki je na strežniku na katerem se bo namestil SSL certifikat. Zaseben ključ in CSR se ves časa morata ujemati. CSR tudi vsebuje druge informacije, kot so ime, lokacija in ime domene vaše organizacije.

Primer CSRja

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIICvDCCAaQCAQAwdzELMAkGA1UEBhMCVVMxDTALBgNVBAgMBFV0YWgxDzANBgNV
BAcMBkxpbmRvbjEWMBQGA1UECgwNRGlnaUNlcnQgSW5jLjERMA8GA1UECwwIRGln
aUNlcnQxHTAbBgNVBAMMFGV4YW1wbGUuZGlnaWNlcnQuY29tMIIBIjANBgkqhkiG
9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA8+To7d+2kPWeBv/orU3LVbJwDrSQbeKamCmo
wp5bqDxIwV20zqRb7APUOKYoVEFFOEQs6T6gImnIolhbiH6m4zgZ/CPvWBOkZc+c
1Po2EmvBz+AD5sBdT5kzGQA6NbWyZGldxRthNLOs1efOhdnWFuhI162qmcflgpiI
WDuwq4C9f+YkeJhNn9dF5+owm8cOQmDrV8NNdiTqin8q3qYAHHJRW28glJUCZkTZ
wIaSR6crBQ8TbYNE0dc+Caa3DOIkz1EOsHWzTx+n0zKfqcbgXi4DJx+C1bjptYPR
BPZL8DAeWuA8ebudVT44yEp82G96/Ggcf7F33xMxe0yc+Xa6owIDAQABoAAwDQYJ
KoZIhvcNAQEFBQADggEBAB0kcrFccSmFDmxox0Ne01UIqSsDqHgL+XmHTXJwre6D
hJSZwbvEtOK0G3+dr4Fs11WuUNt5qcLsx5a8uk4G6AKHMzuhLsJ7XZjgmQXGECpY
Q4mC3yT3ZoCGpIXbw+iP3lmEEXgaQL0Tx5LFl/okKbKYwIqNiyKWOMj7ZR/wxWg/
ZDGRs55xuoeLDJ/ZRFf9bI+IaCUd1YrfYcHIl3G87Av+r49YVwqRDT0VDV7uLgqn
29XI1PpVUNCPQGn9p/eX6Qo7vpDaPybRtA2R7XLKjQaF9oXWeCUqy1hvJac9QFO2
97Ob1alpHPoZ7mWiEuJwjBPii6a9M9G30nUo39lBi1w=
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Za urejanje Node.js aplikacij morate biti najprej prijavljeni v nadzorno ploščo cPanel.

  1. Prijavite se v nadzorno ploščo cPanel in v razdelku SECURITY (VARNOST) boste videli ikono SSL/TLS in jo kliknite.
  2. Na podstrani kliknite na  Choose certificate signing request (CSR) (slo. Zahteve za podpisovanje certifikatov)
  3. Videli boste obrazec ki ga bo potrebno izpolniti:
   Key: Polje je že avtomatsko izpolnjeno
   Domains: tukaj vpišete ime domene za katero potrebujete certifikat (vpisujete brez WWW). Če boste naročili wildcard SSL, potem izpolnite npr. *.IMEDOMENE
   City: Mesto naročnika
   State: Za Slovenijo vpišete SI
   Country: Iz seznama izberete Slovenia
   Company: Ime podjetja za katero bo izdan SSL. Ker je polje potrebno izpolniti, in če podjetja nimate, lahko vpišete v polje NONE.
   Company Division: pustite prazno
   E-mail: pustite prazno
   Passphrase: pustite prazno
   Description: pustite prazno
  4. Za dokončanje CSRja kliknite gumb GENERATE.
  5. Zgeneriral se vam CSR ključ, ki si ga lahko skopirate (skopirati morate celotno kodo ki se začne z —–BEGIN CERTIFICATE REQUEST—– in končan z —–END CERTIFICATE REQUEST—– in pošljite ponudniku za izdajo SSL certifikata.

Navodila kako generirati CSR na različnih strežnikih.

Nazadnje posodobljeno 09/07/2020

Vam je bil ta članek v pomoč?

Sorodni članki