1. Domov
  2. Gostovanje
  3. SSL certifikati
  4. Kaj je CSR in kako zgenerirati CSR?

Kaj je CSR in kako zgenerirati CSR?

POMEMBNO

RSA key s katerim generirate CSR mora biti najmanj 2048-bitni in ne sme vsebovati gesla (passkey).

Kaj je CSR?

CSR (Certificate Signing Request) je blok kodiranega besedila, ki se posreduje izdajatelju SSL certifikata, kadar zaprosite za izdajo SSL certifikata. To kodo vi ali skrbnik strežnika morate ustvariti na strežniku.

CSR se zgenerira na podlagi zasebnega ključa, ki je na strežniku na katerem se bo namestil SSL certifikat. Zaseben ključ in CSR se ves časa morata ujemati. CSR tudi vsebuje druge informacije, kot so ime, lokacija in ime domene vaše organizacije.

Primer CSRja

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIICvDCCAaQCAQAwdzELMAkGA1UEBhMCVVMxDTALBgNVBAgMBFV0YWgxDzANBgNV
BAcMBkxpbmRvbjEWMBQGA1UECgwNRGlnaUNlcnQgSW5jLjERMA8GA1UECwwIRGln
aUNlcnQxHTAbBgNVBAMMFGV4YW1wbGUuZGlnaWNlcnQuY29tMIIBIjANBgkqhkiG
9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA8+To7d+2kPWeBv/orU3LVbJwDrSQbeKamCmo
wp5bqDxIwV20zqRb7APUOKYoVEFFOEQs6T6gImnIolhbiH6m4zgZ/CPvWBOkZc+c
1Po2EmvBz+AD5sBdT5kzGQA6NbWyZGldxRthNLOs1efOhdnWFuhI162qmcflgpiI
WDuwq4C9f+YkeJhNn9dF5+owm8cOQmDrV8NNdiTqin8q3qYAHHJRW28glJUCZkTZ
wIaSR6crBQ8TbYNE0dc+Caa3DOIkz1EOsHWzTx+n0zKfqcbgXi4DJx+C1bjptYPR
BPZL8DAeWuA8ebudVT44yEp82G96/Ggcf7F33xMxe0yc+Xa6owIDAQABoAAwDQYJ
KoZIhvcNAQEFBQADggEBAB0kcrFccSmFDmxox0Ne01UIqSsDqHgL+XmHTXJwre6D
hJSZwbvEtOK0G3+dr4Fs11WuUNt5qcLsx5a8uk4G6AKHMzuhLsJ7XZjgmQXGECpY
Q4mC3yT3ZoCGpIXbw+iP3lmEEXgaQL0Tx5LFl/okKbKYwIqNiyKWOMj7ZR/wxWg/
ZDGRs55xuoeLDJ/ZRFf9bI+IaCUd1YrfYcHIl3G87Av+r49YVwqRDT0VDV7uLgqn
29XI1PpVUNCPQGn9p/eX6Qo7vpDaPybRtA2R7XLKjQaF9oXWeCUqy1hvJac9QFO2
97Ob1alpHPoZ7mWiEuJwjBPii6a9M9G30nUo39lBi1w=
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Prijavite se v nadzorno ploščo cPanel in v razdelku SECURITY (VARNOST)

Na podstrani kliknite na  Choose certificate signing request (CSR) (slo. Zahteve za podpisovanje certifikatov)

Videli boste obrazec ki ga bo potrebno izpolniti:
Key: Polje je že avtomatsko izpolnjeno
Domains: tukaj vpišete ime domene za katero potrebujete certifikat (vpisujete brez WWW). Če boste naročili wildcard SSL, potem izpolnite npr. *.IMEDOMENE
City: Mesto naročnika
State: Za Slovenijo vpišete SI
Country: Iz seznama izberete Slovenia
Company: Ime podjetja za katero bo izdan SSL. Če podjetja nimate lahko vpišete v polje NONE.
Company Division: pustite prazno
E-mail: pustite prazno
Passphrase: pustite prazno
Description: pustite prazno

Za dokončanje CSRja kliknite gumb GENERATE.

Zgeneriral se vam CSR ključ, ki si ga lahko skopirate (skopirati morate celotno kodo ki se začne z —–BEGIN CERTIFICATE REQUEST—– in končan z —–END CERTIFICATE REQUEST—– in pošljite ponudniku za izdajo SSL certifikata.

Navodila kako generirati CSR na različnih strežnikih.

Vam je bil ta članek v pomoč?

Sorodni članki

Potrebujete pomoč?
Ne najdete odgovora, ki ga iščete?
PIŠITE NAM